Retencja miejsca – gospodarka wodami opadowymi

CZYM JEST STUDNIA CHŁONNA?

Studnia chłonna jest konstrukcją pionową pod powierzchnią ziemi, aby ułatwić odprowadzanie wody opadowej do przepuszczalnej warstwy w miejscu, gdzie nie ma żadnego połączenia ze strumieni, rowami lub sztucznymi systemami odwadniającymi.

KTO POTRZEBUJE STUDNI CHŁONNEJ?

Właściciele nieruchomości, firm, obiektów sportowych, gmin, w rzeczywistości każdy, kto posiada lub jest odpowiedzialny za grunt i ma problem z odwodnieniem powierzchniowym terenu. Studnie chłonne są zwykle budowane w miejscach, gdzie na nieruchomości występuje kumulacja wody deszczowej.

ZASADNOŚĆ I BUDOWA STUDNI CHŁONNEJ?

Na terenach o nieprzepuszczalnej charakterystyce warstw ziemi, konieczne jest wywiercenie chłonnego otworu aby dotrzeć do przepuszczalnej warstwy, która pozwoli, aby woda uciekała z odpowiednią szybkością. Ten typ otworu musi być zaprojektowany tak, aby umożliwić maksymalny przepływ wody. Doprowadzamy wodę do odwiertu i wpuszczamy ją do środka. Studnia chłonna jest konstruowana często na podstawie odwiertu pilotażowego gdzie  przewiercamy nieprzepuszczalne warstwy aż do struktur przepuszczalnych. Badania przepuszczalności przeprowadza się w trakcie budowy przez wypełnienie otworu wodą i monitorowaniu czasu potrzebnego na wypełnienie studni. Gdy odpływ wody ma odpowiednie parametry, rura szczelinowa jest instalowana. Rura jest centralizowana, aby umożliwić obsypce żwiru filtracyjnego  dokładne ułożenie się pomiędzy rurą a ścianą otworu wiertniczego, w celu maksymalizacji przepływu wody po zakończeniu prac. Na większych obszarach  wiercimy kilka studni a otwory połączone są rowami pełnymi kruszywa, które są przeznaczone do obsługi większej ilości wody.

CZY ISTNIEJĄ JAKIEŚ ZASADY I PRZEPISY, KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ?

Oczywiście – zawsze są zasady i przepisy i to całkiem słuszne. Wody gruntowe są cennym bogactwem nas wszystkich a warstwy wodonośne są delikatne.

Nasi hydrogeolodzy czujnie monitorują i nadzorują cały przebieg prac aby uzupełnić stan wód gruntowych tylko wodami czystymi/opadowymi, dodatkowo przefiltrowanymi przez złoża.

DOBRE ROZWIĄZANIA DLA RETENCJI WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH

Posiadając doświadczenie i specjalistyczne wiertnice wykonujemy drenaże pionowe czyli wiercone studnie chłonne. Są one stosowane tam, gdzie tradycyjne metody upustu nadmiaru wody opadowej i roztopowej nie są skuteczne i wystarczające, a wody nie mają ujścia. Ma to miejsce na terenach np: mocno zurbanizowanych, gdzie gleby nie są chłonne a wysoki poziom wód gruntowych staje się poważnym zagrożeniem. Zajmujemy się tworzeniem studni chłonnych w różnych warunkach geologicznych a usługa jest wspomagana wstępnymi badaniami przepuszczalności gleb aż do końcowego testowania chłonności studni.  Gdy projekt zostanie ukończony oferujemy również usługi robót ziemnych do prawidłowego podłączenia systemów odwodnieniowych.

Dostarczamy i budujemy systemy pionowych drenaży, głębokich studni chłonnych  dla  podmiotów w szerokim zakresie obszarów prywatnych, komercyjnych i komunalnych. Podejmujemy się realizacji systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych dla przedsiębiorstw, obiektów sportowych i handlowych oraz parków biznesowych. Nasze możliwości są poparte zapleczem sprzętowym i  najnowszymi technologiami, a nasz projekt zarządzania pracami może zminimalizować zakłócenia w Państwa firmie.

ABY POROZMAWIAĆ DZISIAJ O WIERCENIACH Z TECHNIKIEM Z NASZEGO ZESPOŁU,

ZADZWOŃ 516 313 102!